Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot levering van zaken alsmede de levering van diensten of de terbeschikkingstelling van zaken, waarbij een lid van NOVE, verder te noemen “verkoper”, partij is. De wederpartij bij de overeenkomst wordt hierna aangeduid als “koper”.
1.2 Waar in deze voorwaarden over “zaken” wordt gesproken, worden daaronder voor zover mogelijk tevens “diensten” begrepen.
1.3 Een overeenkomst komt tot stand, hetzij nadat zij schriftelijk door verkoper is bevestigd, hetzij, bij gebreke van een dergelijke bevestiging, doordat verkoper een begin van uitvoering aan de overeenkomst heeft gegeven.
1.4 Een overeenkomst welke namens verkoper door een vertegenwoordiger wordt aangegaan, bindt verkoper uitsluitend indien en voor zover verkoper haar schriftelijk heeft bevestigd.
1.5 Toepasselijkheid van eventueel door koper gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij de toepasselijkheid daarvan schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
1.6 In geval van afwijking op één of meer punten van deze voorwaarden, blijven deze voorwaarden voor het overige onverkort van toepassing.

Artikel 2 - Vrijblijvend aanbod

Alle aanbiedingen en offertes zijn steeds vrijblijvend.

Artikel 3 – Prijzen

3.1 De prijzen van verkoper zijn gebaseerd op de tijdens het sluiten der overeenkomst geldende prijzen voor grondstoffen, materialen, loon, belastingen, rechten, heffingen, lasten, vrachten, alsmede alle andere kostenbepalende factoren in binnen- en buitenland.
3.2 Indien zich in de onder het vorige artikellid genoemde prijsbepalende factoren wijzigingen voordoen, zelfs al geschiedt dit ingevolge bij het aangaan van de overeenkomst voorzienbare omstandigheden, is verkoper gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.
3.3 Alle door verkoper opgegeven prijzen en/of tarieven zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. Indien koper op zijn verzoek BTW- en/of accijnsvrij geleverd krijgt, dan is koper verantwoordelijk voor het hebben van de benodigde vergunning en vrijwaart hij verkoper terzake van de levering volledig tegen (na)heffing van BTW en/of accijns en/of andere rechten en heffingen, die van overheidswege worden opgelegd.
3.4 De verkoper is gerechtigd een kredietbeperking bij de koper in rekening te brengen dan wel een betalingskorting toe te passen. NOVE leveringsvoorwaarden goedgekeurd door het hoofdbestuur op 17 september 2008; nadruk voorbehouden aan leden van NOVE

Artikel 4 – Levertijd

4.1 De door verkoper opgegeven levertijd is geen fatale termijn tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.2 Voorts geldt de levertijd steeds onder het voorbehoud van ongestoorde arbeidssituatie en materiaalvoorziening, ongestoord transport en tijdige levering door toeleveranciers van verkoper, zodanig dat verkoper in staat is om de levertijd aan te houden.
4.3 Overschrijding van de levertijd geeft koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij koper aantoont dat tijdige levering voor hem binnen zijn bedrijfsvoering van essentieel belang is. De ontbinding dient in dat geval schriftelijk en binnen uiterlijk vijf dagen na het verstrijken van de levertijd plaats te vinden en kan slechts volgen indien Verkoper in verzuim is.
4.4 Overschrijding van de levertijd geeft koper nimmer het recht schadevergoeding te vorderen, noch enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet na te komen.
4.5 In de artikelen 4.2, 4.3 en 4.4 wordt onder levertijd verstaan: de termijn die koper bij zijn ingebrekestelling rechtsgeldig voor de levering heeft gesteld of de overeengekomen levertijd, indien uitdrukkelijk een fatale termijn is overeengekomen.

Artikel 5 - Levering / Transport

5.1 Levering geschiedt ten kantore van verkoper, tenzij partijen uitdrukkelijk een andere afleverplaats zijn overeengekomen.
5.2 Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden: a. indien de zaken door of namens koper worden afgehaald: door de in ontvangstneming van de zaken door of namens koper; b. bij transport door een vervoermiddel niet door of namens koper: door aanbieding van de zaken aan het met koper afgesproken afleveradres.
5.3 Verkoper heeft het recht om als één partij verkochte zaken of een als één partij verkochte hoeveelheid zaken, in gedeelten af te leveren.
5.4 Koper is verplicht bij aanbieding, in de zin van artikel 5.2 sub b, direct gelegenheid tot lossing te geven in een daartoe voor de zaken geschikte installatie of op een voor de zaken geschikte opslagplaats. Bij gebrek aan medewerking door koper zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en “overtime” voor elk uur of gedeelte daarvan voor rekening van koper.
5.5 Vervoersplicht van verkoper gaat niet verder dan tot de plaats, die voor het door verkoper gekozen vervoermiddel redelijkerwijs bereikbaar is. Voor het verdere transport heeft koper zorg te dragen.
5.6 Vanaf het ogenblik van aanvang van het transport zijn de te leveren zaken voor rekening en risico van koper.
5.7 Maten en gewichten zullen bindend volgens de bij de verkoper gebruikelijke methode (waaronder betreffende temperatuur) worden vastgesteld. In andere NOVE leveringsvoorwaarden goedgekeurd door het hoofdbestuur op 17 september 2008; nadruk voorbehouden aan leden van NOVE gevallen zijn de maten en gewichten die de afleverende installatie aangeeft, maatgevend. Koper is gerechtigd zich bij deze vaststelling te doen vertegenwoordigen en de zaken voor eigen rekening te laten meten en/of wegen.
5.8 Aanduidingen van koper met betrekking tot de maximale inhoud van - en het vloeistofpeil in - zijn tanks, alsmede de aard van de daarin aanwezige zaken, worden als juist aangemerkt. De gevolgen van een onjuiste of onduidelijke aanduiding komen voor rekening van koper. Ook de eventuele schade, milieu- en opruimschade daaronder begrepen, en het verloren gaan van afgeleverde zaken, ontstaan door het overlopen van opslagtanks bij het vullen en veroorzaakt door het niet aanwezig zijn of niet goed functioneren van peilstokken, peilschaal of overvulbeveiliging, komt voor rekening van koper.
5.9 Indien bij de aflevering van de zaken op verzoek van koper wordt afgeweken van de volgens verkoper te hanteren pompsnelheid, komt alle daardoor veroorzaakte schade, waaronder begrepen schade geleden door derden en “demurrage” voor rekening van koper.
5.10 Indien bij de levering gebruik wordt gemaakt van een bunkerboot, dan is koper verantwoordelijk voor de navigatie van het aldus gekoppelde samenstel door de gezagvoerder van het in opdracht van koper te bunkeren schip.
5.11 Verkoper is gerechtigd om, zonder voorafgaande mededeling aan koper, de te leveren zaken te verzekeren, indien zulks verkoper noodzakelijk voorkomt; de kosten van de verzekering worden tegen marktconforme tarieven aan koper doorbelast.

Artikel 6 – Monstername

Representatief zijn slechts de monsters, die zijn genomen door verkoper en waarvoor is getekend door koper en verkoper.

Artikel 7 – Emballage

7.1 Emballage is in de prijs begrepen, tenzij anders is overeengekomen.
7.2 Emballage, die niet in de prijs is begrepen, wordt in bruikleen verstrekt en blijft derhalve eigendom van verkoper. De bepalingen van artikel 9 zijn van toepassing.
7.3 Tenzij anders is overeengekomen, zal koper de niet in de prijs begrepen emballage zo spoedig mogelijk in ongeschonden staat franco aan verkoper retourneren op een door verkoper op te geven adres. Bij gebreke hiervan moet koper aan verkoper en is koper aansprakelijk voor alle boetes en heffingen die aan verkoper kunnen worden opgelegd in verband met het niet retourneren van emballage.

 

Artikel 8 – Merk

8.1 Koper verklaart met het in ontvangst nemen van de zaken bekend te zijn met de door verkoper gebruikte merken. NOVE leveringsvoorwaarden goedgekeurd door het hoofdbestuur op 17 september 2008; nadruk voorbehouden aan leden van NOVE
8.2 Bij doorverkoop/doorlevering zal koper de zaken uitsluitend onder het door verkoper vastgestelde merk in het verkeer brengen, en van zijn koper bij wege van kettingbeding bedingen dat de zaken uitsluitend onder dat merk mogen worden doorverkocht.
8.3 Koper verklaart geen inbreuk op het door verkoper vastgestelde merk te zullen maken, en verkoper van enige inbreuk onverwijld op de hoogte te zullen stellen.

Artikel 9 - Bruikleen / Huur

9.1 Alle door verkoper in bruikleen of huur(koop) verstrekte materialen en installaties mogen uitsluitend worden gebruikt voor de opslag en/of het verwerken van door verkoper geleverde zaken.
9.2 Direct bij of na aflevering dient koper zich te vergewissen van de goede staat van de ter beschikking gestelde materialen en installaties. Artikel 11.1 is van overeenkomstige toepassing.
9.3 In bruikleen of huurkoop verstrekte materialen zijn onder alle omstandigheden voor risico van koper. Koper is verplicht de ter beschikking gestelde materialen en installaties deugdelijk te laten onderhouden door een daartoe bevoegde deskundige. Alle kosten van gebruik en onderhoud van de materialen en installaties komen voor rekening van koper.
9.4 Indien koper in strijd handelt met zijn verplichting(en) voortvloeiende uit artikel 9.1 en/of 9.3, heeft verkoper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
9.5 In het geval genoemd in het vorige lid, alsmede zodra de periode waarvoor installaties en materialen in huur of bruikleen zijn verstrekt, is verlopen, is koper verplicht om de materialen en installaties terstond schoon, goed onderhouden en leeg aan verkoper ter beschikking te stellen op een door verkoper op te geven plaats, onverminderd het recht van verkoper op schadevergoeding.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 Koper is en blijft te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor de deugdelijkheid en veiligheid van de eigen installaties, mechanismen en zaken.
10.2 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan ten gevolge van fouten of onrechtmatige daden van hemzelf, diens werknemers, dan wel van andere personen die door of namens verkoper zijn betrokken bij de uitvoering van de met koper gesloten overeenkomst, tenzij het een fout of onrechtmatige daad betreft van personen, die aangemerkt kunnen worden als organen van diens vennootschap of als leidinggevende functionarissen, en koper tevens aantoont dat er sprake is van opzet of grove schuld.
10.3 Verkoper staat niet in voor de bruikbaarheid van door hem geleverde of ter beschikking gestelde zaken en diensten of ter beschikking gestelde zaken voor een bijzonder doel. NOVE leveringsvoorwaarden goedgekeurd door het hoofdbestuur op 17 september 2008; nadruk voorbehouden aan leden van NOVE
10.4 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan als gevolg van of (in)direct verband houdende met het gebruik van alternatieve dan wel biologische brandstoffen, ongeacht of er sprake is van een toevoeging van dergelijke brandstoffen dan wel van levering van pure biologische brandstoffen.
10.5 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan tengevolge van door haar verstrekte gebruiksadviezen, tenzij het een advies betreft, afkomstig van personen, die aangemerkt kunnen worden als organen van diens vennootschap of als leidinggevende functionarissen en koper aantoont dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van verkoper.
10.6 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect voortvloeiende uit gebreken aan door verkoper geleverde zaken, ter beschikking gestelde zaken of bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte zaken, dan wel voortvloeiende uit een afwijkende kwaliteit van de door verkoper geleverde zaken, tenzij op grond van dwingendrechtelijke bepalingen (enige) aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten. De schadevergoedingsplicht van Verkoper zal in dat geval niet méér bedragen dan hetgeen waartoe hij op grond van de wet wordt verplicht.
10.7 Behoudens indien op grond van dwingendrechtelijke bepalingen als bedoeld in artikel 10.6 anders wordt voorgeschreven, is iedere aansprakelijkheid van verkoper altijd beperkt tot: a. het factuurbedrag of, bij gebreke daarvan, de waarde van de overeengekomen prestatie: b. bij levering in termijnen - het factuurbedrag, of bij gebreke daarvan, de waarde van de desbetreffende prestatie; c. het bedrag dat door verzekering wordt gedekt, indien en voorzover verkoper tegen de desbetreffende aansprakelijkheid is verzekerd en indien het door verzekering gedekte bedrag hoger is dan het factuurbedrag of de waarde van de prestatie als bedoeld onder a of b.
10.8 Onder “schade” wordt verstaan schade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot materiële schade, milieuschade, indirecte schade, gederfde winst, kosten, boetes, gevolgschade, alles hoe ook genaamd en hoe ook ontstaan.

Artikel 11 – Klachten

11.1 Koper is verplicht om direct bij of na aflevering de geleverde zaken te controleren. Alle klachten van koper over de kwantiteit van de geleverde zaken moeten onmiddellijk en schriftelijk bij verkoper ingediend worden, en alle klachten over de kwaliteit van de levering en/of van de geleverde zaken moeten in ieder geval schriftelijk aan verkoper worden gemeld binnen 8 kalenderdagen na de aflevering, respectievelijk binnen 8 kalenderdagen nadat de zaken ter beschikking van koper zijn gesteld. Indien koper niet onmiddellijk, respectievelijk binnen genoemde termijn van 8 kalenderdagen een schriftelijke klacht bij verkoper heeft ingediend, geldt het door verkoper geleverde als door koper goedgekeurd en aanvaard.
11.2 Geen klachten kunnen worden ingesteld over zaken die zich niet meer in de oorspronkelijke staat bevinden en die derhalve niet meer door verkoper kunnen worden onderzocht. Geringe, in de handel toelaatbaar geachte of NOVE leveringsvoorwaarden goedgekeurd door het hoofdbestuur op 17 september 2008; nadruk voorbehouden aan leden van NOVE technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit of kwantiteit van zaken kunnen geen grond voor klachten opleveren.
11.3 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door verkoper is verkoper bevoegd om in plaats van herstel of vervanging van het geleverde of levering van een aanvullende hoeveelheid de koper te crediteren voor de minderwaarde tot een maximum van het factuurbedrag.
11.4 Klachten over een door verkoper gezonden faktuur (al dan niet langs electronische weg) moeten binnen 8 kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk bij de verkoper worden ingediend. Na afloop van die termijn zullen alle (eventuele) aanspraken
11.5 Iedere aanspraak tegen verkoper zal zijn vervallen tenzij binnen 12 maanden na de levering van de zaken een rechtsvordering tegen verkoper zal zijn ingesteld.

Artikel 12 – Betaling

12.1 In afwijking van hetgeen omtrent de betaling mocht zijn overeengekomen, heeft verkoper het recht, alvorens verder te leveren, betaling te vorderen van reeds geleverde zaken en/of vooruitbetaling te verlangen.
12.2 Betaling is onmiddellijk opeisbaar en dient, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of een andere betalingstermijn op de factuur van verkoper wordt vermeld, op de dag van levering te zijn bijgeschreven op de rekening van verkoper.
12.3 Iedere betalingstermijn is een fatale termijn, zodat koper na het verstrijken daarvan in verzuim is zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn.
12.4 Koper zal zich ter zake van betaling niet beroepen op verrekening met enige vordering, die koper op verkoper pretendeert. Evenmin zal koper op grond van een gepretendeerde tegenvordering of bezwaren omtrent de uitvoering van de overeenkomst zijn betaling mogen opschorten.
12.5 Bij betaling per debitcard of creditcard staat koper er voor in dat hij over voldoende saldo beschikt. Indien er onvoldoende saldo voor volledige betaling aanwezig blijkt, is koper verplicht op eerste verzoek voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen. Verkoper heeft het recht zaken van koper onder zich te houden, daaronder begrepen een vervoermiddel waarin brandstof is getankt, totdat volledige betaling plaatsvindt of voldoende zekerheid wordt gesteld, zulks ter keuze van verkoper..
12.6 Indien koper meerdere financiële verplichtingen jegens verkoper heeft of overeengekomen is dat in termijnen geleverd en betaald zal worden, zullenbij verzuim van koper ten aanzien van één van de vorderingen - alle andere vorderingen van verkoper, inclusief toekomstige termijnen, ineens opeisbaar zijn, onverminderd rechten van verkoper op grond van artikel 12.1.
12.7 In geval van niet of niet-tijdige betaling door koper, alsmede indien de financiële situatie van koper daartoe aanleiding geeft, zulks uitsluitend ter beoordeling van verkoper, is verkoper gerechtigd de verdere uitvoering van NOVE leveringsvoorwaarden goedgekeurd door het hoofdbestuur op 17 september 2008; nadruk voorbehouden aan leden van NOVE de overeenkomsten op te schorten totdat voor de deugdelijke betaling daarvan door koper ten genoege van verkoper zekerheid is gesteld, en deze zekerheid door verkoper is verkregen.
12.8 Bij niet of niet-tijdige betaling wordt de vordering van verkoper verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen alle overige buitengerechtelijke kosten alsmede de kosten van rechtskundige bijstand.
12.9 Koper is over de openstaande vordering de wettelijke handelsrente (6:119a BW) verschuldigd, met ingang van de datum waarop de vordering opeisbaar is geworden.
12.10 Bij koop op afroep heeft verkoper, indien een halfjaar na de opdracht geen algehele afroep is gevolgd, de keuze tussen de volgende mogelijkheden: • ineens, bij vooruitbetaling, algehele betaling van de nog te leveren zaken en de door hem geleden schade te vorderen; • de overeenkomst te ontbinden en de door hem geleden schade te vorderen.

Artikel 13 – E-invoicing

13.1 E-invoicing is het via elektronische weg aanbieden van facturen door verkoper aan koper. Een e-invoice is een electronische factuur, welke voldoet aan de geldende regelgeving.
13.2 E-invoicing kan door verkoper aangeboden worden aan koper. Deelname aan e-invoicing kan slechts na acceptatie van de door verkoper gestelde voorwaarden.
13.3 Door deelname aan e-Invoicing accepteert koper dat hij niet langer papieren facturen van verkoper zal ontvangen. Dit geldt voor zowel facturen verzonden naar het factuuradres als het kopie-factuuradres (indien van toepassing).
13.4 De koper zal eventuele UserID(‘s) en wachtwoord(en) met de grootst mogelijke zorg geheimhouden en staat in voor een zorgvuldig gebruik en beheer. Bij vermoeden van misbruik zal de koper verkoper onverwijld op de hoogte stellen.
13.5 De e-Invoice wordt voor een door de verkoper aan te geven periode online ter beschikking gesteld aan de koper. De koper is zelf verantwoordelijk voor het offline opslaan van de e-Invoice in elektronische vorm (PDF+certificaat) ten behoeve van zijn administratie.
13.6 De koper kan te allen tijde verzoeken de deelname aan eInvoicing stop te zetten. Na ontvangst van een dergelijk verzoek zal verkoper zo spoedig mogelijk weer overgaan tot het verzenden van de papieren facturen. Verkoper kan in de toekomst kosten verbinden aan het toezenden van papieren facturen, hetgeen hierbij door koper uitdrukkelijk wordt geaccepteerd.

Artikel 14 – Faillissement

NOVE leveringsvoorwaarden goedgekeurd door het hoofdbestuur op 17 september 2008; nadruk voorbehouden aan leden van NOVE In geval van (voorlopige) surséance van betaling of faillissement dan wel stillegging of liquidatie van bedrijf van koper, zullen alle overeenkomsten met verkoper van rechtswege zijn ontbonden, tenzij verkoper binnen redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval verkoper het recht heeft zijn verplichtingen onder de betreffende overeenkomsten op te schorten totdat nakoming door koper voldoende is zeker gesteld, een en ander onverminderd alle andere aan verkoper toekomende rechten.

Artikel 15 - Eigendomsvoorbehoud/ Pandrecht

15.1 Verkoper behoudt zich het (eigendoms-) recht van de afgeleverde zaken voor, totdat alle vorderingen van verkoper op koper, uit hoofde van de levering van die zaken, danwel uit hoofde van in verband met die levering verrichte of te verrichten werkzaamheden, een en ander met inbegrip van rente, kosten en/of schade, volledig zijn voldaan.
15.2 Het eigendomsvoorbehoud geldt tevens voor alle vorderingen, die verkoper op koper verkrijgt wegens tekortschieten door koper in de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.
15.3 Koper is gehouden aan verkoper in eigendom toebehorende zaken te onderhouden als een goed huisvader. Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op koper is overgegaan, is het koper niet toegestaan (tenzij verkoper daartoe vooraf uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend) om over deze zaken te beschikken, dan wel aan een derde enig recht daarop te verlenen, tenzij er sprake is van doorverkoop/doorlevering binnen het kader van de gewone bedrijfsuitoefening van koper.
15.4 Indien koper tekortschiet in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper of laatstgenoemde goede grond heeft te vrezen dat koper in de nakoming van die verplichtingen zal te kort schieten, is verkoper gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen, onverminderd verdere rechten jegens koper.
15.5 Ter verzekering van al hetgeen verkoper te eniger tijd van koper te vorderen heeft of zal hebben, verpandt koper, in geval de door verkoper geleverde zaken door koper aan derden zijn doorgeleverd, al zijn uit de doorlevering voortvloeiende rechten jegens die derden aan verkoper c.q. verbindt koper zich om op eerste verzoek van verkoper zodanige vorderingen aan verkoper te verpanden. Zodra koper in gebreke is met tijdige voldoening van zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper, is verkoper bevoegd genoemde derden mededeling te doen van onderhavige verpanding teneinde het pandrecht tot stand te brengen. Koper is verplicht hieraan alle benodigde medewerking te verlenen, met name door op eerste daartoe strekkend verzoek van verkoper onverwijld opgave te doen van de namen en adressen van alle derden aan wie hij de door verkoper geleverde zaken heeft doorgeleverd, alsmede van alle rechten die hij ter zake van die doorlevering jegens die derden heeft verkregen. Indien koper na sommatie van verkoper in gebreke blijft medewerking te verlenen, verbeurt hij een onmiddellijk opeisbare boete ten bedrage van vijfentwintig procent van de openstaande vordering op koper, alsmede een onmiddellijk opeisbare boete van vijf procent van de openstaande vordering voor iedere daaropvolgende dag gedurende welke de nalatigheid van koper voortduurt, onverminderd het recht van verkoper om daarnaast nakoming te vorderen. NOVE leveringsvoorwaarden goedgekeurd door het hoofdbestuur op 17 september 2008; nadruk voorbehouden aan leden van NOVE

Artikel 16 – Overmacht

16.1 Omstandigheden buiten de wil en toedoen van verkoper van zodanige aard, dat nakoming of verdere nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet kan worden verlangd, gelden als overmacht en geven verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden of de nakoming op te schorten tot een door verkoper te bepalen tijdstip, zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding verplicht is.
16.2 Indien verkoper gebruik maakt van de in artikel 16.1 vermelde bevoegdheid tot opschorting, heeft koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij koper kan aantonen dat eerdere nakoming voor hem binnen zijn bedrijfsvoering van essentieel belang is. De ontbinding dient in dat geval schriftelijk en binnen uiterlijk vijf dagen na beroep van verkoper op opschorting plaats te vinden.
16.3 Onder de bij artikel 16.1 bedoelde omstandigheden vallen  onder meer oorlog, oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, vandalisme, relletjes, oproer of opstootjes, (dreiging van) terroristische acties, stakingen, protestacties, blokkade, in- en uitvoerverboden, opvordering van voorraden bij verkoper of toeleveranciers van verkoper door de burgerlijke of militaire overheid, brand- en stormschade, overlast door weersomstandigheden (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend sneeuw, hagel en ijzel), overstromingen, aardbevingen of andere (natuur) rampen, verkeersstagnatie of transportvertragingen, een van overheidswege opgelegd vervoersverbod, stakingen, boycot, vernielingen en andere stagnaties in het bedrijf van verkoper of in toeleveringsbedrijven van verkoper, alsmede een zodanige schaarste - al of niet als gevolg van prijsstijgingen - van de zaken, dat in alle redelijkheid van verkoper niet verlangd kan worden om - zelfs tegen een hogere prijs - te leveren.

Artikel 17 – lndeplaatsstelling

Zowel ter zake de met koper gesloten overeenkomst als ter zake de uitvoering van die overeenkomst, is verkoper gerechtigd een ander in zijn plaats te stellen. Koper geeft verkoper reeds nu voor alsdan zijn toestemming voor deze indeplaatsstelling. De indeplaatsstelling komt tot stand, zodra verkoper, mede namens degene die in diens plaats wordt gesteld, schriftelijk daarvan kennis heeft gegeven.

Artikel 18 - Toepasselijk recht en forumkeuze

18.1 Op alle overeenkomsten tussen koper en verkoper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, waarbij echter het Weens Koopverdrag geheel buiten beschouwing en/of toepassing zal blijven.
18.2 Alle geschillen, die bij de uitvoering van of in verband met de tussen koper en verkoper gesloten overeenkomst mochten ontstaan, zullen aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter in het arrondissement waar verkoper gevestigd is. Uitsluitend de verkoper kan ervoor kiezen om het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats of plaats van vestiging van koper. NOVE leveringsvoorwaarden goedgekeurd door het hoofdbestuur op 17 september 2008; nadruk voorbehouden aan leden van NOVE
18.3 Artikel 18.2 is niet van toepassing, indien koper en verkoper overeenkomen het geschil te onderwerpen aan arbitrage.

Artikel 19 - Gedeeltelijke nietigheid/omzetting

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden, om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk ongeldig is, dan blijven de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl partijen voor wat betreft de ongeldige bepaling worden geacht datgene te zijn overeengekomen, dat rechtsgeldig de strekking van de ongeldige bepaling het meest nabij komt.

Artikel 20 - Coulance/ geen rechtsverwerking

Indien verkoper uit coulance of om andere redenen van commerciële aard in eerste instantie jegens koper geen beroep doet op enige toepasselijke bepaling van deze algemene voorwaarden, verwerkt verkoper daarmede niet het recht om in een later stadium alsnog een beroep op de desbetreffende bepaling en alle andere van toepassing zijnde bepalingen van deze algemene voorwaarden te doen.

Artikel 21 - Consumenten

Deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn onverminderd van kracht voor overeenkomsten met consumenten. Indien echter sprake is van een consumentenkoop in de zin van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (een koop gesloten door een natuurlijke persoon) dan zullen de daarin opgenomen dwingendrechtelijke bepalingen, voor zover die afwijken van de elders in deze voorwaarden opgenomen bepalingen, voorgaan. Deze Algemene Voorwaarden van NOVE zijn op 25 september 2008 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 40348374.

Artikel 22 - Ruilen en herroepingsrecht  

Voor overeenkomsten die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen zeven werkdagen na aflevering van het product in kwestie, mits deze in ongeopende en niet beschadigde verpakking retour wordt gezonden.

Indien de Koper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt 0800-oliekopen.nl zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de Koper aan 0800-oliekopen.nl betaalde. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de koper.

 

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »